تلفن های خدمات پس از فروش اصلی بکو

خدمات پس از فروش بکو سرویس : 02133132425

خدمات پس از فروش بهستان تجارت ارس: 02174805

 

قابل توجه : (ضمانت نامه با برندهای بهسان یا بهستان تجارت رهام هیچ گونه ارتباطی با ضمانت اصلی بهستان تجارت ارس ندارند)

تذکر مهم : مصرف کننده گرامی لطفا توجه داشته باشید که در صورت تماس با هریک از شرکت های خدمات پس از فروش بکو ، بایستی ضمانت نامه اولیه دستگاه (فارق از اتمام مهلت ضمانت) مربوط به همان شرکت خدمات پس از فروش باشد. در غیراینصورت هیچ گونه خدماتی شامل دستگاه نمیگردد.