تلفن های خدمات پس از فروش بکو

مرکز مشتریان بهستان :
۰۲۱-۸۸۷۸۱۷۰۴
۰۲۱-۸۸۸۸۰۹۱۶
۰۲۱-۸۸۱۹۵۰۹۹
۰۲۱-۸۸۷۸۱۷۶۴

بکو سرویس :

02133132425

تذکر مهم : مصرف کننده گرامی لطفا توجه داشته باشید که در صورت تماس با هریک از شرکت های خدمات پس از فروش بکو ، بایستی ضمانت نامه اولیه دستگاه (فارق از اتمام مهلت ضمانت) مربوط به همان شرکت خدمات پس از فروش باشد. در غیراینصورت هیچ گونه خدماتی شامل دستگاه نمیگردد.

12 - خدمات پس از فروش بکو
11 - خدمات پس از فروش بکو
14 - خدمات پس از فروش بکو
2 1 - خدمات پس از فروش بکو
13 - خدمات پس از فروش بکو
1 1 - خدمات پس از فروش بکو